Sklep używa funkcjonalności ciasteczek (ang. cookies) - dane o odwiedzinach i każdej aktywności na tej stronie moga być rejestrowane. Jeżeli nie zgadzas się na to, opuść naszą stronę. Kliknięcie krzyżyka lub pozostawienie tej informacji na ekranie oznacza zgodę.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE http(s)://PHJANINA.EU, prowadzonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlowe "Janina" sp. z o.o. w Oświęcimiu, zwaną dalej "JANINA" obowiązujący od 26 kwietnia 2018 roku.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 22[1], który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego JANINA;

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://phjanina.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JANINĄ a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 683 ze zm.);

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://phjanina.eu

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://phjanina.eu, prowadzony jest przez właściciela Przedsiębiorstwo Handlowe "Janina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, adres: 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 17, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000072339, posiadającą nadany numer NIP: 6282012594, oraz NR REGON: 356356675.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu phjanina,.eu oraz sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.8 Ceny podane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek od towarów i usług (VAT), oraz koszt pakowania i załadunku, chyba, że jest to inaczej wskazane.

2.9 Ceny nie zawierają kosztów transportu, chyba, że jest to wyraźnie wskazane.

2.10 Ceny wyrażone są w złotych polskich.

2.11 Ceny nie zawierają podatku akcyzowego od sprzedaży wyrobów węglowych. Podatek akcyzowy zostanie doliczony, jeżeli nabywca jest finalnym nabywcą węglowym i nie spełnia warunków zwolnienia z tego podatku, o czym mowa w Ustawie o Podatku Akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja i założenie konta w Sklepie nie są wymagane do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, jednak samo złożenie zamówienia wymaga podania danych kontaktowych na udostępnionym w procesie składania zamówienia formularzu. Zamówienia można złożyć także przez e-mail na adres: sklep@phjanina.eu.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji, oraz przyjęcia zamówienia do realizacji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel JANINA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela JANINA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela JANINA.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz naruszające dobre obyczaje, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową phjanina.eu, dokonać wyboru np. wyboru towaru i jego charakterystykiz oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia oraz jego ilości,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i niektórych krajów europejskich, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub transportu własnego sprzedającego.

5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4 Niektóre pozycje nie mogą być dostarczone na adres klienta. Jest wówczas możliwy ich odbiór osobisty pod adresem siedziby spółki PH Janina sp. z o.o.

5.5 W przypadku wyboru formy zakupu towaru z odbiorem własnym klienta w sklepie stacjonarnym należy oczekiwać na potwierdzenie przygotowania towaru do odbioru osobistego. Towar zamówiony z odbiorem własnym musi zostać odebrany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przygotowania zamówienia do odbioru. W przypadku nieodebrania towaru w w/w terminie zamówienie zostanie anulowane.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przesłanym na adres email podany w czasie rejestracji;

b) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od przewoźnika;

c) gotówką przy odbiorze osobistym.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres email: sklep@phjanina.eu podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Klient otrzymał Towar.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: PH „Janina” sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 17.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.7 Zwrot wpłaconej ceny towaru następuje w terminie 14 dniu od odstąpienia od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem ceny do czasu zwrotu towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sklep phjanina.eu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres phj@phjanina.eu. Właściciel PH JANINA sp. z o.o. w Oświęcimiu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sklep phjanina.eu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PH „Janina” sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 17, mailowo pod adres: phj@phjanina.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu : Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.