Sklep używa funkcjonalności ciasteczek (ang. cookies) - dane o odwiedzinach i każdej aktywności na tej stronie moga być rejestrowane. Jeżeli nie zgadzas się na to, opuść naszą stronę. Kliknięcie krzyżyka lub pozostawienie tej informacji na ekranie oznacza zgodę.

WARUNKI DOSTAWY I ZWROTÓW

Niniejsze warunki dostawy i zwrotów towarów („Warunki Dostawy i Zwrotów”) uzupełniają Regulamin Sklepu Internetowego i stanowią integralną jego część. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Dostawy i Zwrotów, np. Sprzedawca, Klient,  Moje Konto, Produkt, Potwierdzenie Zamówienia, mają takie samo znaczenie jakie nadano im w Regulaminie Sklepu Internetowego.

1.       Dostawa Produktów

1.1.     Sprzedawca potwierdzi nadanie przesyłki przez wysłanie powiadomienia o wysyłce na adres e-mail Klienta wskazany w czasie składania zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym. Dostawa będzie miała miejsce nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnią inaczej w chwili składania Zamówienia. Miejscem dostawy będzie miejsce wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca będzie dostarczać Produkty jedynie na terytorium Polski. Ze względów praktycznych Sprzedawca może dostarczyć Produkty z tego samego Zamówienia oddzielnie, o czym Klient zostanie poinformowany w powiadomieniu o wysyłce.

1.2.     Sprzedawca podejmie należyte starania, by dostarczyć zamówione Produkty w terminie określonym w Regulaminie Sklepu.

1.3.     Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę, lub transportem własnym Sprzedawcy. Klient może sprawdzić status dostawy przy użyciu numeru przesyłki dostarczonego Klientowi w powiadomieniu o wysyłce.

1.4.     W przypadku wyraźnego oznakowania towaru zwrotem "dostawa w cenie" wszelkie koszty dostawy Produktów ponosi Sprzedawca.

1.5.     Dostawy są przeprowadzane jedynie w dni robocze, z wyjątkiem sobót.

1.6.     Ryzyko przypadkowej straty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta po dostawie Produktu Klientowi.

1.7.     Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu dostarczonego przez firmę kurierską i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o oczywistych i widocznych wadach Produktu wynikających z transportu. Jeśli Produkt jest uszkodzony, Klient powinien złożyć reklamację opisującą stwierdzoną wadę zgodnie z pkt 3 Zwrot wadliwych produktów (Procedura składania reklamacji). Klient powinien złożyć reklamację także, jeśli po dokonaniu dostawy zauważy, że Produkt posiada wady wynikające z transportu, które nie były widoczne i oczywiste w chwili dostawy.

1.8.     W przypadku gdy przesyłka zawiera więcej niż jeden Produkt, zwrócony powinien zostać jedynie Produkt uszkodzony. W takim przypadku koszty transportu uszkodzonego Produktu poniesie Sprzedawca. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Produktu na nowy, który jest zgodny z Zamówieniem oraz do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy. Jeśli zwracany Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klientowi. Jednakże Sprzedawca i Klient mogą również uzgodnić, że Klient może zamówić inny Produkt, który jest dostępny. W takim przypadku, (i) gdy cena wybranego przez Klienta Produktu jest niższa, wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę między cenami Produktów -, natomiast (ii) gdy cena wybranego Produktu jest wyższa, wówczas Klient zobowiązany będzie do dopłacenia Sprzedawcy różnicy między cenami Produktów. Dodatkowo, w przypadku gdy uszkodzenie Produktu zostanie wykryte na późniejszym etapie, Klient powinien również poinformować o tym Sprzedawcę i działać zgodnie z procedurą składania reklamacji opisaną w pkt 3.

1.9. Towar zostanie dostarczony Kupującemu pod wskazany adres z zastrzeżeniem, iż przewoźnik może odmówić rozładunku we wskazanym przez klienta miejscu z uwagi na brak utwardzony terenu lub brak możliwości wjazdu samochodem przewoźnika. Dostawa towaru obejmuje rozładunek na poziom gruntu bez w miejscu do którego możliwy jest dojazd.

2.       Zwrot niechcianych Produktów (Prawo do odstąpienia od umowy) – dotyczy konsumentów

2.1.     Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość dotyczącej Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie zamówionego Produktu. Jeśli Produkty z jednego Zamówienia będą dostarczane w partiach, Klient nabywa prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość dotyczącej Produktu od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie ostatniej partii Produktu. Jeżeli jedno Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Produktu, Klient może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość w odniesieniu do całości Zamówienia lub w odniesieniu do wybranego Produktu lub Produktów, co oznacza, że Klient może również odstąpić od umowy sprzedaży na odległość w części.

2.2.     W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu umowy sprzedaży na odległość poprzez:

(a)     wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres Sprzedawcy: PH Janina sp. z o.o., ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim lub

(b)     wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@phjanina.eu.

2.3.     Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość (pkt 2.2 ppkt b) na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”).

2.4.     W celu dotrzymania terminu określonego w pkt 2.1, wystarczy aby Klient przesłał oświadczenie wskazane w pkt 2.2 przed upływem okresu na odstąpienie.

2.5.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostawy, bezzwłocznie, lecz w żadnym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta wynikających z tego, że Klient wybrał inny niż najtańszy rodzaj dostawy, spośród rodzajów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.

2.6.     Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy wykorzystaniu takich samych elektronicznych środków płatniczych, z jakich Klient skorzystał podczas pierwotnej transakcji. W przypadku realizacji dostawy "za pobraniem" zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pieniężnym. W żadnym przypadku, Klient nie poniesie jednak opłat związanych z takim zwrotem. Sprzedawca zastrzega prawo do wstrzymania zwrotu kosztów wspomnianych w poprzednim zdaniu, do chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Produkt z powrotem lub gdy Klient przedstawi dowody na odesłanie takiego Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2.7.     W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży na odległość, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów (w tym wszelkich akcesoriów, które były zawarte w cenie Produktów - np. palet) Sprzedawcy lub innej stronie upoważnionej przez Sprzedawcę do otrzymywania zwracanego Produktu, niezwłocznie, lecz w żadnym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży na odległość. Produkt zwracany z powodu odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość musi być kompletny (w tym wszelki sprzęt i akcesoria stanowiące integralną część takiego Produktu oraz wszelka dokumentacja, np. podręcznik), w dobrym stanie i bez oznak zużycia przekraczającego zakres określony w pkt 2.12. W przypadku gdy Klient odstąpił od umowy po otrzymaniu faktury, Sprzedawca udokumentuje odstąpienie przez Klienta od umowy za pomocą stosownej faktury korygującej.

2.8.     Jeśli Klient nie zwróci wszystkich akcesoriów, które były dodane do Produktów (np. palet), Sprzedawca będzie miał prawo do obciążenia Klienta kosztami brakujących elementów. Klient jest zobowiązany do należytej dbałości o Produkty do chwili ich zwrotu.

2.9.     Klient jest zobowiązany do ponoszenia jedynie kosztów bezpośrednich związanych ze zwrotem Produktu (w szczególności kosztów przesyłki). Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego Produktu w celu jego ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.

2.10.  Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że w celu dotrzymania terminu określonego w pkt 2.7, wystarczające jest wysłanie Produktu przed upływem wspomnianego powyżej okresu na zwrot.

2.11.  Po odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów na adres Sprzedawcy: PH Janina sp. z o.o., ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim, natychmiast, lecz nie później niż w terminie wskazanym w pkt 2.7.

2.12.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z działań innych niż niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

2.13.  Szczegóły dotyczące ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz wyjaśnienie, jak można je wykonać, są dostarczane w Potwierdzeniu Zamówienia.

3.       Zwrot wadliwych Produktów (Procedura składania reklamacji)

3.1.     Wszelkie ujawnione wady fizyczne Produktu zakupionego zgodnie z  Regulaminem Sklepu (dalej zwane „Wadą”) mogą być przedmiotem reklamacji (zwanej dalej „Reklamacją”).

3.2.     Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na skargę Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Reklamacji; Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o dalszym postępowaniu.

3.3.     Jeśli Reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca wypełni swoje zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących rękojmi. 

3.4.     Reklamacje związane z działalnością Sklepu Internetowego (na przykład dotyczące nieprawidłowo wyliczonych kosztów dostawy lub nieprawidłowych Produktów dodanych do Koszyka) należy przesłać na następujący adres: PH Janina sp. z o.o., ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim lub reklamacje@phjanina.eu.

3.5.     Wszelkie zwroty Produktów dokonane na podstawie niniejszych Warunków Dostawy i Zwrotu powinny zostać wysłane na następujący adres: PH Janina sp. z o.o., ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim. Sprzedawca może zaproponować, żeby Klient zwrócił Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. Klient nie ma obowiązku skorzystania z takiej propozycji i może zwrócić produkt w sposób przez siebie wybrany na adres wskazany w zdaniu pierwszym.